en•shrine #4

 

2015

White Stoneware With Various Glazes

Series of 7

12 x 12 x 23 cm

10 x 10 x 26 cm

11 x 11 x 21 cm

13 x 13 x 20 cm

9 x 9 x 26 cm

10 x 10 x 18 cm

8 x 8 x 19 cm